Suzukimetodens byggesteiner

Suzukimetoden er basert på følgende «byggesteiner»:

Forutsetninger:

Tidlig start
Da menneskets ferdigheter utvikles fra fødselen av, vektlegger Suzukimetoden et kjærlighetsfylt og musikkrikt miljø fra tidligste alder av. Dette er forberedelsen til den egentlige undervisningen, som helst begynner ved 3-5-årsalderen.

Lytting
Gehørtrening dominerer i de første årene, da det ikke brukes noter. Lytting til musikk er en viktig del av øvingen.

Alle kan
På samme måte som barn lærer seg å snakke, kan de lære seg musikk. Det er av stor betydning at omgivelsene oppmuntrer og har tiltro til barnets muligheter til å utvikle sine evner.

Metodikk:

Foreldrene
Undervisningen innledes med et kurs for foreldrene, som av læreren utvikles til å bli barnets veileder og hjelper. Barnet imiterer foreldrene under den første innlæringen. Lytting og innlæring skjer sammen med foreldrene, som er til stede i undervisningstimene.

Individuell time
Hver elev får en individuell time pr. uke. Læreren overtar foreldrenes rolle som forbilde og viser begge parter hvordan de skal arbeide hjemme. I tillegg stimulerer læreren med sin kunnskap og entusiasme.

Gruppetimer
Elevene spiller regelmessig sammen. Målet er én gruppetime pr. uke. Gruppetimene er også en fin anledning til å få spillende venner, og forsterke læringen gjennom lek, bevegelse, sang etc…

Arbeidsmåte
Alle stykkene i Suzukirepertoaret er ordnet i en pedagogisk rekkefølge og inneholder momenter som leder eleven videre til neste stykke. Man må derfor arbeide så pass lenge med hvert stykke at elevens ferdigheter blir tilstrekkelig utviklet til å gå videre.

Repetisjon
Alle stykkene i Suzukirepertoaret repeteres jevnlig. Slik øker elevens repertoar hele tiden. (se artikkel om gjentagelse)

Memorering
Hvert Suzukistykke læres inn og spilles utenat-

Tonedannelse
Tonedannelse står i sentrum for undervisningen, ved øving og ved muikkopplevelse allerede fra nybegynnerstadiet. Dette kalles tonalisering («tonlization» på engelsk).

Notelesing
Når barnet er symbolmodent og har oppnådd en viss spilleferdighet, undervises det i notelesing og grunnleggende musikklære.

Repertoar
Suzukis repertoar går som en rød tråd gjennom undervisningen, og ikke noe stykke hoppes over. I takt med økte kunnskaper og spilleferdigheter bør annet repertoar spilles ved siden av.

Konserter
Elevene skal ha anledning til å opptre for publikum så tidlig som mulig. Dette kan skje uformelt i hjemmet eller foran gruppen, eller i større sammenhenger med mange medvirkende. Som publikum får eleven rike anledninger til å lytte til musikk.

Som Suzukielev regnes hver og en som undervises i samsvar med disse byggesteinene.

Som Suzukilærer regnes lærere som underviser i samsvar med disse byggesteinene.